Vastuullisuus

Meillä Laatutakuulla vastuullisuus on yksinkertaista. Pidämme huolta yrittäjistä, ympäristöstä ja takaamme yhdenmukaisen kohtelun. Panostamme voimakkaasti toimintamme vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Olemme sitoutuneet noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä omalle toiminnallemme asettamia vastuullisuuskriteerejä.

Missiomme on auttaa yrittäjiksi haluavia henkilöitä menestymään siivous- ja kiinteistönhoitoaloilla ja tarjota alan laadukkaimpia siivous- ja kiinteistöhuoltopalveluita ketjun asiakkaille. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme sekä palveluitamme, jotta voimme tarjota mahdollisimman nykyaikaisen ja vastuullisen kokonaisuuden asiakkaillemme. Seuraamme vastuullisuuden saralla tapahtuvaa muutosta ja toimimme muutoksen osoittamalla tavalla. Pyrimme esimerkiksi varmistamaan siivousaineidemme ympäristöystävällisyyden, turhan veden käytön rajoittamisen sekä koulutuksien kautta toimintamalliemme tehokkuuden ja turvallisuuden.

Laatutakuulla vastuullisuus on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja kuuluu jokaisen ketjun yrittäjän arkeen ja toimintaan. Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti kaikessa toiminnassamme. Toimintamme heijastaa vahvasti koko ketjun arvoja, joita ovat rehellisyys, yrittäjyys, vastuullisuus ja laatu. Olemme harmaata taloutta vastaan ja edistämme kestävää taloutta. Hyödynnämme Vastuu Groupin Luotettava Kumppani –palvelua: Edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme Luotettava Kumppani –merkintää, minkä lisäksi myös omat yrittäjämme ovat osa Luotettava Kumppani –verkostoa.

Toimimme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta edistäen

Laatutakuu tukee paikallista yrittäjyyttä ja arvostaa erilaisuutta ja monimuotoisuutta. Edistämme toiminnassamme tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö heijastaa yrityksen arvoja. Syrjintä ja väärinkäytökset ovat Laatutakuulla ehdottomasti kielletty, ja niitä pyritään torjumaan kaikilla osa-alueilla.

Noin 55 % Laatutakuu-yrittäjistämme on naisia ja yrittäjämme edustavat noin 17 eri kansallisuutta. Rekrytoidessamme uusia yrittäjiä huolehdimme, että kaikkia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti ja valitsemme tehtävään aina parhaiten soveltuvan hakijan. Kohtelemme hakijoita tasa-arvoisesti ja arvostamme monimuotoista työyhteisöä. Lisäksi pidämme huolta, että hakeminen on aina luottamuksellista ja ettei hakemustietoja luovuteta eteenpäin ilman hakijan lupaa.

Haluamme tarjota mahdollisuuden yrittäjyyteen mahdollisimman monipuoliselle ihmisjoukolle.

Tyytyväiset ja ammattitaitoiset yrittäjät

Ketjuumme kuuluu noin 120 tehokasta ja motivoitunutta ammattilaista, jotka toimivat itsenäisinä Laatutakuu-yrittäjinä. Motivoituneet ja työhönsä tyytyväiset Laatutakuu-yrittäjät ovat luotettavan palvelun, parhaan laadun ja asiakaskokemuksen ydin. Yrittäjät palvelevat asiakkaitaan vastuullisesti ja ammattitaitoisesti ja kokevat asiakkaistaan suurta ylpeyttä.

Laatutakuun laadukas toiminta syntyy osaavien yrittäjien sekä työntekijöiden ammattitaidosta ja hyvinvoinnista. Vastuullisuus on siten keskeistä myös työsuhdeasioissamme. Yrittäjiemme sekä henkilöstön terveys, turvallisuus ja työkyky ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kuuntelemme ja kohtelemme kaikkia yksilöinä avoimesti ja kunnioittavasti.

Ammattitaitoiset yrittäjät ovat Laatutakuun kulmakivi. Arvostamme yrittäjiemme ja heidän työntekijöidensä osaamista ja ammattitaitoa ja osoitamme sen panostamalla systemaattisesti sekä ammattiteknisen että muun osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittyminen vaikuttaa myönteisesti yrittäjien työmotivaatioon ja työviihtyvyyteen sekä koko toimialan arvostukseen ja vetovoimaan työmarkkinoilla.

Pyrimme toimimaan siten, että yrittäjämme ovat tyytyväisiä ja voivat kasvattaa yritystoimintaansa. Tarjoamme yrittäjillemme mahdollisuuden vaikuttaa omiin työaikoihinsa ja ansiotasoonsa. Sitoutuneet, pitkäaikaiset yrittäjämme pystyvät tarjoamaan työpaikkoja myös oman yrityksensä alaisuudesta. Kuten yrittäjien aloittaessa, huolehdimme vastuullisuudesta myös yrittäjän alaisen työntekijän aloittaessa varmistamalla huolellisen perehdytyksen, kouluttamisen sekä opastamisen. Tämä on myös olennainen osa työturvallisuutta.

Ketjun ja muiden yrittäjien tuki tuo yrittäjiemme toimintaan ammattimaisuuden sekä toimivat käytännöt. Turvallisuuden ja kouluttautumisen lisäksi varmistamme tuurausketjut, jotta esimerkiksi sairauspoissaolojen sattuessa voimme varmistaa sujuvat toimintamallit.

Työturvallisuus

Turvallisuus ei ole vaihtuva prioriteetti, vaan yksi toimintamme perusarvoista.

Laadukkaalla ja oikein tehdyllä siivouksella ja kiinteistöhuollolla takaamme kiinteistöjen turvallisuuden, puhtauden ja viihtyvyyden. Asiakaslähtöinen toimintatapa on avain onnistumiseen. Arjessa suoriutumista havainnoidaan jatkuvasti. Näin voimme reagoida nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja kehittää palvelujen sujuvuutta ja vaivattomuutta.

Huolehdimme Laatutakuulla, että jokainen uusi yrittäjä saa asiaankuuluvan koulutuksen ennen työtehtävien aloittamista. Jokainen yrittäjä käy läpi kattavat koulutukset yrittäjyytensä alkutaipaleella ja lisäksi tarjoamme jatko- ja lisäkoulutuksia, joiden parissa kannustamme yrittäjiämme kehittämään osaamistaan. Näin pidämme huolta, että yrittäjillämme on mahdollisuus menestyä ja tehdä merkityksellistä työtä turvallisissa ja kannustavissa olosuhteissa. Tällä tavoin yrittäjät pystyvät varmistamaan myös asiakkaillemme heidän tilojensa turvallisuuden, puhtauden ja viihtyvyyden.

Ympäristöystävällistä ja vastuullista siivouspalvelua

Kestävän kehityksen mukainen siivouspalvelumme perustuu kemikaalien käytön sekä veden- ja energiankulutuksen minimointiin, kestäviin hankintoihin, muovin käytön vähentämiseen sekä kiertotalouteen.

Tarjotaksemme vastuullista siivouspalvelua, pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintamallejamme sekä valitsemaan käytössämme olevat aineet siten, että ne tukevat arvojamme ja tavoitteitamme. Tarjoamme muun muassa kemikaalivapaata siivousta, jonka avulla olemme voineet vähentää merkittävästi kemikaalien käyttöä, muovin kulutusta ja päästöjä vesistöihin. Lisäksi esimerkiksi uudet koneet sekä siivousmenetelmät ovat mahdollistaneet veden käytön vähentämisen siivouksessa.

Panostamme ympäristöystävällisiin innovaatioratkaisuihin ja kestäviin siivoushankintoihin. Yrittäjiemme käytettävissä siivoustuotteita, jotka ovat 100-prosenttisesti biohajoavia. Hyödynnämme myös vähän vettä kuluttavia siivouskoneita ja suosimme ympäristömerkittyjä, uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja tuotteita, jotka voidaan kierrättää edelleen. Kannustamme yrittäjiä käyttämään hybridi- ja sähköautoja tuotantoautoina.

ISO 9001:2008 sertifikaatti

Laadun varmistaminen ja kehittäminen on osa Laatutakuun vastuullisuutta. Laatutakuulla on voimassa oleva ISO 9001:2008 sertifikaatti. Sertifikaatti osoittaa, että Laatutakuun laadunhallintajärjestelmä täyttää todistetusti laatujärjestelmien standardin vaatimukset ja osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. ISO 9001 on kansainvälinen laadunhallintastandardi. Menestyvien yritysten toiminta perustuu laatuun. Sertifikaatti osoittaa, että Laatutakuu panostaa laatuun ja on sitoutunut kehittämään laatua edelleenkin.

Bureau Veritaksen auditoija kommentoi palautteessaan, että Laatutakuun toimintatapoja on perusteellisesti mietitty ja yrittäjät ovat hyvin sitoutuneita tuottamaan korkeaa palvelun laatua.

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Olemme sitoutuneet noudattamaan lakien ja määräysten lisäksi myös kansainvälisiä, toimintaamme ohjaavia sitoumuksia. Laatutakuu on ISS Suomen mukaisesti sitoutunut etenemään kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa yhteisöä. Tavoitteemme on johtaa toimialaamme esimerkillä ja pyrkiä aina vaikuttamaan positiivisesti markkinaan, jolla toimimme. Pyrimme aina noudattamaan eettistä lähestymistapaa ihmisiin, koko maapalloon sekä liiketoimintaan ja edistämme erityisesti näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

TAVOITE 5 – Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen

Laatutakuu tukee monimuotoisuutta ja kannustaa siihen. Laatutakuu on osa ISS-konsernia, jossa pyritään jatkuvasti lisäämään naisten osuutta johtavissa tehtävissä sekä johtamiseen ja tutkintoon tähtäävissä ohjelmissa monimuotoisuus- ja osallistamisstrategian avulla. Sisäisissä koulutusohjelmissamme huomioidaan häirinnän ja syrjinnän vastaiset käytännöt.

TAVOITE 8 – Ihmisarvoisen työn ja talouskasvun edistäminen

Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara. Panostamme ammattilaisiimme, yrittäjiimme ja heidän kehittämiseensä kaikilla organisaatiomme tasoilla. Ehkäisemme tapaturmia ja kuolemantapauksia, varmistamme reilun palkan ja kiellämme pakko- ja lapsityön sekä ihmiskaupan. Mahdollistamme hyvät ansiot yrittäjille sekä mahdollisuuden vaikuttaa omiin työaikoihin ja ansiotasoon. Kaikilla yrittäjillä on yhtäläiset mahdollisuudet ansaita. Tätä kaikkea valvotaan tiukasti muun muassa sisäisillä auditoinneilla.

TAVOITE 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen

Laatutakuu takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille yrittäjille ja työntekijöillemme taustasta riippumatta. Arvostamme monimuotoisuutta sen kaikissa merkityksissä, mukaan lukien etninen tausta, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuneisuus, uskonnollinen vakaumus, kieli, kulttuuri ja koulutustausta. Tarjoamme yrittäjille ja työntekijöille mahdollisuuden kehittää osaamistaan koulutusohjelmien kautta, mikä lisää heidän työ- ja uramahdollisuuksiaan.

TAVOITE 12 – Kestävien kulutus- ja tuotantomallien varmistaminen

Ympäristöystävällisten innovaatiohankkeidemme avulla pyrimme vähentämään kemikaalien kulutusta ja työskentelemään strategisten toimittajien kanssa kehittääksemme ja testataksemme uusia työkaluja, teknologioita ja prosesseja, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia. Panostamme ympäristöystävällisiin innovaatioratkaisuihin yhteistyökumppaniemme kanssa, kuten siivoustuotteisiin, jotka ovat 100-prosenttisesti biohajoavia sekä vähän vettä kuluttaviin siivouskoneisiin. Kannustamme yrittäjiä käyttämään hybridi- ja sähköautoja tuotantoautoina.

TAVOITE 13 – Ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjuminen

Laatutakuu on sitoutunut pienentämään omaa ja asiakkaidensa ympäristövaikutuksia aina kun se on mahdollista. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa sekä heidän tiloissaan että niiden ulkopuolella ja toimimme strategisina neuvonantajina auttaessamme asiakkaitamme hallitsemaan hiilijalanjälkeä.

TAVOITE 16 – Rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon edistäminen

Pyrimme kitkemään kaikenlaisen syrjinnän ja epäeettisen käytöksen Laatutakuun toimintaohjeiden ja henkilöstöstandardien mukaisesti. Nämä käytännöt ovat perusta myös koulutusohjelmillemme, mukaan lukien kattava perehdytysohjelma, jonka aikana kaikki uudet yrittäjät ja työntekijät opastetaan työskentelytapoihimme ja arvoihimme. Korruptio ja lahjonta ovat laittomia ja vastoin arvojamme. Hyödynnämme toiminnassamme Speak Up -järjestelmää, jonka avulla työntekijät voivat ilmaista huolensa epäasianmukaisesta toiminnasta ja viestinnästä nimettömästi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää Laatutakuun toiminnasta, voit ottaa yhteyttä laatutakuu@laatutakuu.fi.