Markkinointi- ja asiakastiedon tietosuojaseloste

Laatutakuu palvelut Oy:n rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Suomen Laatutakuu Palvelut Oy
Y-tunnus: 0956682-8
Karvaamokuja 2 A
00380 Helsinki
laatutakuu@laatutakuu.fi

http://www.laatutakuu.fi

Rekisterin nimi

Suomen Laatutakuu Palveluiden asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Mihin asiakas- ja käyttäjätietoja käytetään

 • Laatutakuu-ketjun yrittäjien ja henkilökunnan työnohjaukseen, koulutusten järjestämiseen, hallintaan, kehittämiseen ja markkinointiin
 • asiakassuhteen hoito ja ylläpito
 • Laatutakuu-ketjun tarjoamien tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja myynti
 • asiakastutkimuksen suorittaminen
 • asiakaskirjeiden ja tiedotteiden lähettäminen
 • markkinointi ja suoramarkkinointi

Rekisterin sisältö

Järjestelmä voi sisältää seuraavia henkilötietoja käyttäjästä:

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yhteys- ja osoitetiedot, sekä tiedot käyttäjän suorittamista töistä

Asiakasrekisterissä asiakkaista voi olla seuraavia henkilötietoja:

 • Yritys
 • Yrityksen toimiala ja henkilöluokka
 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Tehtäväalue yrityksessä
 • Yrityksen katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Tiedot yrityksen ostoista, jos yritys on Laatutakuu-ketjun asiakas (laskutuksen mukaan)
 • Puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
 • Työsähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse, Suomen Laatutakuu Palveluiden asiakastietojärjestelmä sekä yleisesti saatavilla olevat tietolähteet.

Tietojen luovutus ja siirtäminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen Laatutakuu Palvelut Oy:n konserniyhtiöille.

Suomen Laatutakuu Palvelut Oy voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Alihankkijoita käytettäessä, Laatutakuu Palvelut Oy varmistaa, että sillä on asianmukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset kaikkien alihankkijoiden kanssa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, Rekisterinpitäjä varmistaa henkilötietojen turvallisen ja lainmukaisen käsittelyn Euroopan Komission hyväksymällä henkilötietojensiirtomekanismilla.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan, mikäli rekisteröity sitä pyytää tai mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niitä kerättyä käyttötarkoitusta varten (esimerkiksi asiakassuhteen päättyminen).

Rekisterin suojaus

Henkilörekisteri on suojattu ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Laitteisto, jolla henkilörekisteri sijaitsee, on kryptattu, suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojen käsittelyoikeuksia on rajattu organisaation sisällä. Kirjallinen aineisto säilytetään lukittavassa arkistotilassa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille. Henkilötietoja ei myöskään käytetä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen profilointiin.

Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteröity voi vastustaa tietojensa käsittelyä myös tilanteissa, joissa hän pitää käsittelyä lainvastaisena.

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se peruste, jonka nojalla hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, rekisteröityä kehotetaan oma-aloitteisesti oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Rekisteröity voi kuitenkin aina tehdä myös henkilötietojen korjaus- tai poistopyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin henkilötietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja hänellä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää siirtämään nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Lisätietoja löydät osoitteesta: https://tietosuoja.fi/

Yhteystiedot

Kaikki rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterin ylläpitäjälle: Suomen Laatutakuu Palvelut Oy, Karvaamokuja 2 A, 00380 Helsinki.

Yleistä lisätietoa tietosuojasta löydät myös viranomaisen kotisivulta: www.tietosuoja.fi

Käyttäjänseuranta

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita niihin liittyviä tekniikoita mm.
– sivuston toiminnallisuuksiin
– käyttökokemuksen ja kävijämäärien seurantaan
– markkinoinnin kehittämiseen.

Voit lukea käyttämistämme evästeistä tarkemmin Evästekäytäntö-sivultamme.

Voit myös tutustua erikseen käyttämiemme palveluiden omiin tietosuoja- ja yksityisyydenhallintadokumentteihin:

Google: https://policies.google.com/privacy
HubSpot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy/
Typeform: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/?tid=269e0c58-35df-406c-8b26-6ff9c970fb4b&typeform-source=www.typeform.com.